SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Autoři

Na této straně naleznete přehled autorů vyšlých publikací edice Slavné vily, včetně jejich stručného profesního profilu.

Veronika Bartošová (1982)

Ústecký kraj
Vystudovala obor kulturně-historická regionalistka (specializace stavební historie) na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Turkyně. Pracuje v Národním památkovém ústavu, na územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se specializuje na problematiku funerální plastiky severních Čech, především v 19. a na počátku 20. století. Zabývá se také moderní, ale i lidovou architekturou.

Petr Cincibuch (1943)

Slavné stavby Prahy 10
Autor dvou desítek knih poezie a prózy, působil jako šéfredaktor kulturních časopisů Almanach autorů, Dotyk a Sanquis, dnes vydává časopis Medicína a umění. Jako editor připravil k vydání několik knih o historii automobilismu, řadu let spolupracoval s Československým rozhlasem a Československou televizí.

Iveta Černá (1963)

Brno, Jihomoravský kraj
Absolventka Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Věnuje se problematice památkové péče o meziválečnou architekturu se zaměřením na technologické otázky. Od roku 2003 je odbornou pracovnicí Muzea města Brna a vede pracoviště Vila Tugendhat.

Dagmar Černoušková (1965)

Brno, Jihomoravský kraj
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Do roku 2004 se věnovala stavebně historickým průzkumům památek, jejichž výsledky pravidelně publikovala. Od roku 2005 působí v Muzeu města Brna na pracovišti Vila Tugendhat.

Dita Dvořáková (1969)

Praha
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se vědecké, výstavní a publikační činnosti na poli české meziválečné architektonické avantgardy, především teorii funkcionalismu, editorka kritického vydání textů Karla Honzíka.

Eva Erbanová-Žáčková (1976)

Jihočeský kraj
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Věnuje se architektuře 20. a 21. století.

Pavel Halík (1935)

Liberecký kraj
Historik a teoretik architektury, pedagog, publicista, překladatel. Studoval na Fakultě architektury. Působil jako vědecký pracovník v Kabinetu teorie architektury ČSAV, v letech 1986–2007 v Ústavu dějin umění ČSAV. Učil na Technické universitě v alžírském Oranu (1981–1984), na Škole architektury AVU v Praze (1990–1997) a Fakultě umění a architektury TUL v Liberci (od roku 2003). Zabývá se moderní a současnou architekturou.

Martin Horáček (1977)

Olomouc
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (od roku 2004) a na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (od roku 2005). Zabývá se architekturou 18. - 21. století, památkovou péčí, historiografií a teorií umění a problematikou zprostředkování umění veřejnosti.

Jindřich Chatrný (1965)

Brno, Jihomoravský kraj
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působí v Muzeu města Brna na pracovišti Dějin architektury a urbanismu, které od roku 2003 vede. Zabývá se meziválečnou architekturou se zaměřením na interiér a nábytek. Podílel se na řadě výstav o brněnských avantgardních architektech.

Aleš Jungmann (1971)

Liberecký kraj
Vystudoval FAMU, katedru výtvarné fotografie. Zaměřuje se zejména na fotografii architektury. Roku 2004 mu Federace evropských profesionálních fotografů udělila titul QEP – Qualified European Photographer.

Petr Koudelka (1942)

Praha
Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako novinář se zabýval kulturní publicistikou, je scenáristou řady televizních dokumentů. Vydal několik knížek fejetonů, románovou grotesku o 80. letech 20. století a další prózy. Publikuje časopisecky.

Petr Krajči (1955)

Praha, Slavné stavby Prahy 10
Absolvent Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Historik architektury se zaměřením na českou tradicionalistickou architekturu 20. století, autor a spoluautor řady výstav na toto téma. Dlouhodobě pracuje v Národním technickém muzeu v Praze jako kurátor sbírek architektury.

Petr Kratochvíl (1950)

Slavné stavby Prahy 10
Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Historik a teoretik moderní a současné architektury a urbanismu, autor řady publikací a kurátor výstav o soudobé české architektuře, dlouhodobě působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a na vysokých školách zmiňovaného zaměření.

Martin Krsek (1974)

Ústecký kraj
Na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně absolvoval obor kulturně-historická regionalistika se specializací na stavební historii. Působí jako historik a publicista.

Alexandra Křížová (1955)

Slavné stavby Prahy 10
Absolventka Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Dlouhodobě působila v pražském ústředí Národního památkového ústavu, v současnosti pracuje v Památkové inspekci Ministerstva kultury ČR.

Lenka Kudělková (1958)

Brno, Jihomoravský kraj
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1990 - 2002 vedla pracoviště Dějin architektury a urbanismu Muzea města Brna. Věnuje se historii meziválečné architektury v Brně a na Moravě. Podílela se na výstavě a katalogu O nové Brno na hradě Špilberku, první stálé expozici moderní architektury v republice, a na řadě dalších architektonických výstav.

Patrik Líbal (1969)

Liberecký kraj
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na dějiny architektury, zvláště antické, a na recepci řeckého a římského stavitelství v architektuře 19. a 20. století. Věnuje se též památkové péči, je členem Českého národního komitetu ICOMOS.

Kateřina Lopatová (1973)

Jihomoravský kraj
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po dvouletém studijním pobytu v Londýně působila mimo jiné meti léty 2003 - 2006 jako redaktorka časopisů Architekt a AD Architektura. V současnosti je redaktorkou portálu Archiweb. Zabývá se meziválečnou architekturou, především na jihovýchodní Moravě.

Zdeněk Lukeš (1954)

Praha
Absolvent Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Historik a teoretik architektury 20. století, publicista. Zabývá se především pražskou architektonickou tvorbou první poloviny 20. století. Pracuje v Kanceláři prezidenta republiky, kde se dlouhodobě věnuje problematice památkové ochrany Pražského hradu.

Luděk Lukuvka (1975)

Liberecký kraj
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění se zaměřením na památkovou péči. Pracuje v antikvariátu a knihkupectví Jaroslava Fryče a v galerii U rytíře v Liberci. Externě spolupracuje s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Liberci.

Hana Luštická (1957)

Liberecký kraj
Absolventka Fakulty stavební ČVUT Praha. Od roku 1992 pracuje v oblasti památkové péče, kde se zabývá také problematikou architektury 19. a 20. století.

Martina Mertová-Horáčková (1978)

Olomouc
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje v oblasti památkové péče, věnuje se architektuře 20. a 21. století.

Klára Mezihoráková (1975)

Slavné stavby Prahy 10
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Historička umění se zaměřením na středověkou řádovou architekturu. Působila na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, dnes pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Hugo Moc (1946)

Jihočeský kraj
Fotograf, absolvent Fotografické školy v Prostějově. Od roku 1963 zaměstnanec Průmyslové a reklamní fotografie v Českých Budějovicích, od 1969 pracuje pro tamější památkový ústav.

Jan Mohr (1950)

Liberecký kraj
Studoval dějiny umění a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako kurátor sbírek užitého umění v Sevečeském muzeu Liberec. V rámci regionu činný i v oblasti dějin architektury. Autor několika publikací (mj. Cínařství, Liberec mezi vzpomínkou a přítomností).

Jan Jakub Outrata (1948)

Slavné stavby Prahy 10
Absolvent dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je dlouholetým pracovníkem pražského pracoviště Národního památkového ústavu, kde se věnoval studiu, průzkumům a dokumentaci historických, především středověkých staveb v Praze.

Tomáš Pavlíček (1971)

Ústecký kraj
Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 1996 se tam stal odborným asistentem. Od roku 2001 působí jako odborný asistent na Fakultě užitého umění a desingu UJEP v Ústí n. L. Přednáší dějiny umění. Specializuje se na architekturu 19. a 20. století v severozápadních Čechách.

Marta Pavlíková (1978)

Ústecký kraj
Absolvovala atelier fotografie na Fakultě užitého umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a studuje obor kulturně historická regionalistika na Filozofické fakultě téže univerzity. Od roku 2003 pracuje v Národním památkovém ústavu, na územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem. Od roku 2005 vede seminář fotodokumentace na Filozofické fakultě UJEP. Je členkou výtvarného sdružení AMARANT.

Jiří Podrazil (1962)

Od počátku devadesátých let se věnuje profesionálně fotografii, především tematice architektury. Je autorem řady fotografických publikací – Praha panoramatická, Kutná Hora, Pražský hrad, jeho fotografie jsou základem knih o slavných vilách (Vysočina, Zlínský kraj) a stavbách (Praha 4 a Praha 5).

Jakub Potůček (1975)

Olomouc
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Historik umění, kurátor sbírky architektury Muzea umění Olomouc. Specializuje se na českou moderní architekturu první poloviny 20. století. Je stálým spolupracovníkem serveru archiweb.cz.

Jan Randáček (1974)

Liberecký kraj
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dějiny a teorie výtvarných umění). Od počátku profesní kariéry pracuje v oboru památkové péče.

Radomíra Sedláková (1950)

Praha
Absolventka fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Kurátorka sbírky architektury Národní galerie v Praze. Od roku 1993 předsedkyně poroty soutěže Stavba roku. Zabývá se především novodobou českou architekturou, o níž publikovala několik knih (např. 20. století české architektury) a připravila řadu výstav.

Jan Sedlák (1943)

Brno, Jihomoravský kraj
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Po odborné památkářské praxi působil od roku 1987 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 2000 přešel na Fakultu výtvarných umění téže školy, kde byl zvolen děkanem. Zabývá se mimo jiné historií brněnské architektury 20. století, jíž věnoval publikace Ve znamení moderny a Brno secesní.

Alena Sellnerová (1978)

Ústecký kraj
Studuje na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor kulturně historická regionalistika - magisterský program: stavební historie). Od roku 2003 pracuje v Národním památkovém ústavu, na územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem. Zabývá se architekturou 20. století na Děčínsku.

Miroslav Sychra (1950)

Olomouc
Absolvent katedry umělecké fotografie na FAMU v Praze. Od r. 1979 pracuje jako fotograf ve svobodném povolání. Zabývá se mj. výtvarnou fotografií a publikační činností s tématikou historické i moderní architektury a muzejnictví. Ve své volné tvorbě se věnuje zátiším. Žije a pracuje ve Svitavách.

Milan Šilhan (1976)

Jihočeský kraj
Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor kulturní historie). Pracovník Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Zabývá se architekturou konce 19. a první poloviny 20. století.

Vladimír Šlapeta (1947)

Slavné stavby Prahy 10
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1972–1973 působil jako architekt v Ostravě, 1973–1991 byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Od roku 1992 profesorem Fakulty architektury ČVUT, kde byl v letech 1991–1997 a 2000–2003 děkanem. Nyní je děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Je členem Akademie der Künste v Berlíně a autorem řady výstav a publikací o moderní české a středoevropské architektuře.

Petra Šternová (1976)

Liberecký kraj
Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (kulturní regionalistika se zaměřením na stavební historii). Od roku 2003 pracuje v oblasti památkové péče. Zabývá se mj. architekturou 19. a 20. století.

Rostislav Švácha (1952)

Jihočeský kraj
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval jako redaktor v nakladatelství Odeon a od roku 1984 jako vědecký pracovník Ústavu dějin umění AVČR v Praze. Přednáší na olomoucké filozofické fakultě dějiny architektury 17.-21. století.

Jolana Tothová (1981)

Ústecký kraj
Vystudovala kulturně historickou regionalistiku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2004 pracuje v Národním památkovém ústavu, na územním odborném pracovišti v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci pevnostního města Terezín a grantovým projektům v rámci průzkumu architektury 19. a 20. století.

Petra Váchová (1980)

Slavné stavby Prahy 10
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako archivářka v Muzeu architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze. Edičně vede řadu Prameny k dějinám architektury a stavitelství, v jejímž rámci byly vydány vzpomínky Evy Librové na jejího otce, architekta F. A. Libru.

Přemysl Veverka (1940)

Praha
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Působil jako časopisecký i nakladatelský redaktor a jako televizní dramaturg. V publicistických a prozaických pracích se rovněž věnuje historickým tématům, například v románu Ani abbé, ani modrý o mládí Josefa Dobrovského.

Pavel Vlček (1948)

Praha, Slavné stavby Prahy 10 absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, po studiu působil na různých pracovištích památkové péče. Nyní je samostatným pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR a docentem dějin architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Orientuje se na dějiny architektury, především české architektury 17. a 18. století.

Jindřich Vybíral (1960)

Brno, Jihomoravský kraj
Vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působil v Národní galerii v Praze, naposledy jako vedoucí sbírky architektury, od roku 1997 byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a knižní publikace Zrození velkoměsta, Století dědiců a zakladatelů, Česká architektura na prahu moderní doby a Mladí mistři.

Kristýna Zajícová (1982)

Slavné stavby Prahy 10
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Historička umění se zaměřením na současný design a architekturu a dějiny a teorii designu, dlouhodobě spolupracuje s časopisem Zlatý řez.

Pavel Zatloukal (1948)

Olomouc
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1973). Od roku 1990 je ředitelem Muzea umění Olomouc a přednáší dějiny a teorii novověké architektury na Ostravské univerzitě. Specializuje se na dějiny architektury 18. - 21. století v celoevropském kontextu se zvláštním zřetelem k moravské problematice.

Ladislav Zikmund-Lender (1985)

Slavné stavby Prahy 10
Dokončuje studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil v Centre for Central European Architecture, nyní vede Kotěrovo centrum v Trmalově vile. Zabývá se moderní architekturou neavantgardního směru, teorií prezentace umění a architektury a genderovými studiemi v dějinách umění.
TOPlist SEO Rozcestník